generálmajor v.v. Ing. Milan Podhoráni

Ing. Milan Podhoráni

generálmajor v.v.

Dňa 15.2.2017 zomrel náš rodák Milan Podhoráni vo veku 71 rokov.


Narodil sa v Pukanci 19.5.1945 rodičom Viliamovi Podhoránimu a Márii, rodenej Dodokovej. Po ukončení základnej školy v rodnej obci sa stal žiakom Vojenskej školy J. Žižku z Trocnova v Moravskej Třebovej a potom  poslucháčom Vyššieho delostreleckého učilišťa v Martine. Štúdium zavŕšil v roku 1967, keď bol prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka.

V roku 1970 ho povýšili do hodnosti nadporučíka. Stal sa veliteľom školskej čaty VDÚ v Martine a od 1.5.1974 vykonával funkciu zástupcu náčelníka štábu výcvikového zabezpečovacieho pluku. V tom istom roku bol vyslaný na štúdium na Vojenskú delostreleckú akadémiu M.I. Kalinina v Leningrade (Petrohrad). Počas štúdia ho povýšili do hodnosti kapitána.
Po absolvovaní akadémie bol premiestnený k 3.Delostreleckému pluku v Senici, kde postupne vykonával funkcie veliteľa delostreleckého oddielu, zástupcu veliteľa pluku a veliteľa pluku. V roku 1979 bol povýšený do hodnosti majora a v roku 1983 do hodnosti podplukovníka. Od roku 1985 pôsobil na veliteľstve Východného vojenského okruhu v Trenčíne ako zástupca veliteľa raketového vojska a delostrelectva. 1.5.1985 ho povýšili na plukovníka. V rokoch 1988 – 1989 absolvoval postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne. Po absolvovaní bol zaradený do skupiny dôstojníkov generálneho štábu. V roku 1993 bol premiestnený na Ministerstvo obrany SR do Bratislavy a ustanovený za riaditeľa inšpekcie ministra obrany SR. V roku 1997 absolvoval Vyšší akademický kurz v Marshallovom európskom centre pre bezpečnostné štúdie a toho istého roku bol vymenovaný do hodnosti generálmajora. V rokoch 1998 – 2002 pôsobil v Moskve ako pridelenec obrany SR v Ruskej federácii. Dňom 31.3.2003 bol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Milan Podhoráni sa rád vracal do rodnej obce a naposledy sa zúčastnil aj stretnutia rodákov v roku 2015. Do Pukanca však chodieval niekoľkokrát v roku, hlavne na Pukanské remeselnícke trhy. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila dňa 21.2.2017 v dome smútku v Senici. 

Česť jeho pamiatke!