Pukanskuo nárečia
Čriepky z nárečového fondu
Dr. Ladislav Kováčik
za Spoločnosť priateľov cestovateľa
Samuela Šikeťa a pukanskej histórie

Vážení čitatelia,
s knihou Pukanskuo nárečia, ktorú máte práve v rukách, sa
môžete vydať na cestu do minulosti.
Pukančania a priatelia Pukanca majú príležitosť pokochať sa
nárečím, dedičstvom svojich otcov za posledných
stosedemdesiat rokov, a tak mať svoju históriu slova priamo na
dlani.
Publikácia o pukanskom nárečí vznikala na pôde občianskeho
združenia Spoločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a
pukanskej histórie v spolupráci s desiatkami nadšených
prispievateľov, rodákov nielen z Pukanca, ale aj z Levíc,
Bratislavy, Prahy a Toronta.
Naše rozhodnutie zozbierať slová pukanského nárečia a
zoskupiť ich do slovníka bolo motivované viacerými momentmi.
Na jednej strane to boli niektorí Pukančania z mladšej
generácie, ktorí si od svojich rodičov, starých rodičov a
prarodičov získané slová zapisovali, a potom cielene tieto zápisy
priebežne dopĺňali. Na strane druhej, silným impulzom pre
nadviazanie nimi započatého diela bola kolekcia osobného
archívu pána Jána Králika, Pukančana a čestného občana
Pukanca. V tom čase jeho súkromný archív obsahoval okolo
500 pukanských nárečových slov. Táto skutočnosť bola nielen
inšpiráciou pre našu prácu, ale aj podnetom, aby nárečové slová
tvorili podklad budúcej knihy, a tak sa uchovali.
Dnes môžeme konštatovať, že sme svoje predsavzatie splnili a
počtom viac ako 3 800 nárečových slov s nárečovými výrazmi
dosiahli slušný štandard aj v porovnaní s nárečovými slovníkmi
iných obcí Slovenska.
Aj keď súčasníci, najmä staršie ročníky, sú ešte živým dôkazom, že si čiastočne zachovali svoje nárečie, náš autorský
kolektív zdokumentoval a objasnil aj také slová a slovné spojenia, ktoré sa už zo súčasného nárečia vytratili alebo
postupne menili svoj význam a dnes sa už mnohé obsahom alebo formou zdajú dokonca úsmevné.
Mali sme to šťastie, že okrem príspevkov respondentov sa nám podarilo získať a zapracovať do knihy materiál
preštudovaný najmä z týchto historických dokumentov: nárečový výskum Prof. F. Pastrneka z Univerzity Viedeň v rokoch
1893-1895 (s pukanskými respondentmi M. Bujnom, S. Kupčokom a T. Ollíkovouj; vzácne zachované Bubnovačky v
Pukanci z rokov 1908-1920; monografia Pukanec 1975, Ján Zamboj a kolektív a folklórne výskumy Petra Klinku
publikované v rôznych brožúrach od roku 1975.
Knihu o pukanskom nárečí nechávame s otvoreným koncom pre ďalších nadšencov pukančiny, aby ju mohli naďalej
dopĺňať, keďže v archívoch sa skrýva ešte veľa nespracovaného materiálu.
Naším cieľom nebolo podať vedecký rozbor pukanského nárečia, ale iba sceliť do jedného celku roztrúsené nárečové
slová, ktoré boli súčasťou bývalého slobodného kráľovského banského mesta, bohatého nielen na vzácne kovy, remeslá
a obchodovanie, ale aj na bohatosť jazyka.
Pri príležitosti 25. výročia PUKANSKÝCH REMESELNÍCKYCH TRHOV publikáciu vydala obec Pukanec

ZOSTAVILI
Mgr. Anna Bartovicová, rod. Hru.škovičová
PaedDr. Ladislav Kováčik

KOLEKTÍV TVORCOV
Mgr. Anna Bartovicová, rod. Hruškovičová
Samuel Fontányi
Ing. Ľubomír Hruškovič
Peter Klinko
PaedDr. Ladislav Kováčik
Mgr. Darina Kováčikova, rod. Lintnerová
Mgr. Ján Králik
lng. Želmíra Mozolová, rod. Zambojová
Mgr. Darina Palkovičová, rod. Cibulková
Mgr. Ľudmila Ponická, rod. Schvarcová Katarína Straková, rod. Hrúzová
Mgr. Katarína Zozuľáková, rod. Zambojová

AUTORI A UPRAVOVATELIA TEXTOVÝCH PRÍSPEVKOV
Samuel Fontányi, Ing. Ľubomír Hruškovič, Peter Klinko, Ing. Želmíra Mozolová, Mgr. Ľudmila Ponická, Mgr. Miroslav Slivka, Katarína Straková, Mgr. Katarína Zozuľáková

JAZYKOVÁ ÚPRAVA
Mgr. Anna Bartovicová Mgr. Darina Kováčikova

ILUSTRÁCIE
Mgr. Miroslava Dragosavac, rod. Hruškovičová

DOKUMENTAČNÝ MATERIÁL FOTOGRAFIE
Súkromné archívy zostavovateľov publikácie, prispievateľov a respondentov, archív OcÚ Pukanec, OZ Terra Banensium Pukanec, Okresný archív MV SR Levice a Ing. Michal Hruškovič, CSc, fotografie z dronu

DIGITALIZÁCIA FOTOGRAFIÍ, FAKTOGRAFICKÉHO MATERIÁLU
Mgr. .lerguš Kováčik

ISBN 978-80-972659-3-9
Video tvorba: Ján Brnák senior, Pukanec 2017
Video krst knihy Pukanskuo nárečia
ÚvodMapa webu