PROGRAM ČINNOSTI NA ROK  2016
1. Pokračovať v projekte Štamposký jarok etapou Štampoch - Uhliská, časť Majere. Vyrobiť jednu tabuľu náučného chodníka a podľa možností v súčinnosti so Štátnymi lesmi vybudovať na priehradnom telese na Štampochu piknikové miesto so stolom, lavicami a ohniskom.

2. Dokončiť  prvú etapu náučného chodníka otvorenú v roku 2015 vybudovaním piknikového miesta v kameňolome v Hampochu.

3. Požiadať o grant na opravu hrnčiarskeho domu a na ďalšie projekty obsiahnuté v tomto programe.

4. Sledovať a pomáhať s koordináciou opravy historickej hasičskej striekačky a jej umiestnením v bývalej hasičskej strážnici na námestí v spolupráci s finančným úsekom obecného úradu.

5. K pukanským trhom 2016 pripraviť a inštalovať v našom múzeu výstavu na tému histórie pukanského školstva.

6. Organizovať priebežne rekonštrukciu ďalších priestorov budovy múzea a inštalovať plánované expozície.

7. Skúmať a sledovať významné osobnosti Pukanca a navrhovať ich na udelenie čestného občianstva.

8. Podať návrh ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na zmenu registrácie našej spoločnosti na novú adresu.

9. Doriešiť spôsob využívania webových stránok našej spoločnosti v spolupráci s webmajstrom.

10. Doriešiť v spolupráci s obecným úradom presun pamätnej steny na iné vhodné dôstojné miesto.


V Pukanci 15. 4. 2016
ÚvodMapa webu