Spoločnosť sa v uplynulom období sústredila na plnenie bodov v pláne práce prijatom na členskej schôdzi pred rokom.
Ad 1. Kľúčovým bodom bola príprava otvorenia Pukanskej historickej expozície, ktoré sa konalo za účasti asi štyroch stoviek občanov 5. júla 2013, v predvečer 21. Pukanských remeselníckych trhov. Expozícia sa stretla s veľkým úspechom hneď pri otvorení a aj v ďalšom období bola hojne navštevovaná našimi i zahraničnými hosťami Pukanca a jeho okolia. Odhadujeme, že ju navštívilo do tisícky návštevníkov. Múzeum sa využíva aj na názorné vyučovanie vlastivedy v miestnej škole i ďalších škôl na okolí. Súčasťou expozície remesiel a histórie bola aj výstava fotografií Pukanec kedysi a dnes, ktorá ukázala mnohé zmeny obce za posledných sto rokov. Návštevníci oceňovali predovšetkým hlboké znalosti a pútavý komentár našich sprievodcov, ktorí názorne predvádzajú príťažlivosť a bohatosť našej histórie.
V celom období pokračovalo úsilie o zveľadenie prostredia, v ktorom sa expozícia nachádza, predovšetkým miestností, ale aj dvora a budov tak, aby estetická úroveň expozície nebola v príkrom rozpore so stavom nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza. V tomto roku vytvoríme priechody medzi miestnosťami tak, aby vznikol komfortný prehliadkový okruh celou expozíciou. Urobia sa ďalšie menšie úpravy podľa našich finančných a časových možností. Výmeny sa dočkajú aj staré vchodové dvere. Ďalej plánujeme úpravu dvora a stavieb, ktoré sa na ňom nachádzajú tak, aby vyjadrovali jednotu myšlienky a formy.
Prostriedky zhromažďujeme z dobrovoľných darov návštevníkov expozície, dobrovoľne vykonaných prác firiem a súkromných osôb, z členských príspevkov členov a prispievateľov z radov súkromných podnikateľov i občanov. Všetky zhromaždené prostriedky zhodnotia nehnuteľnosť obce, v ktorej sa expozícia nachádza a vytvoria dôstojný stánok trvalej duchovnej hodnoty, ktorá obci chýbala.
Ad 2. Pokračoval prieskum Štampoského jarku a vyjasnenie jeho praktického využitia na aktuálne potreby trávenia voľného času. Bol zvolený variant náučného chodníka, ktorý je najmenej náročný na administratívne konania s tým spojené. Chceme, aby po dohode s Lespolom a Štátnymi lesmi Slovenskej republiky bola trasa vedená súbežne s bývalým vodným korytom jarku, aby úsilím obce a členov Spoločnosti i ďalších organizácií, ktoré pozveme k súčinnosti bola očistená od náletových drevín a vybavená informačnými tabuľami s údajmi o prírodných, historických a kultúrnych zvláštnostiach tejto lokality.
Preto sa uskutočnila schôdzka občianskych združení Terra banensium a Magna via, na ktorej sa dohodol zámer postupovať spoločným úsilím. Najbližšie sa majú stretnúť zástupcovia vlastníkov pozemkov, po ktorých trasa vedie, a našej Spoločnosti a konkretizovať postup praktických opatrení pre jednotlivé etapy. Podľa toho bude Spoločnosť musieť koordinovať kroky všetkých zúčastnených organizácií.
O príspevok na tieto dva projekty sme požiadali aj Nitriansky samosprávny kraj, ktorý nám vyhovel a na I. etapu oživenia Štampoského jarku nám poskytne 300 eur. Môžeme teda dúfať, že sa nám dostane podpory aj na ďalšie etapy.
Ad 3. Počas roka sme dostali ponuku na spoluprácu od klubu turistov z Banskej Bystrice, ktorú sme prijali. Na jej základe boli oživené turistické aktivity v Pukanci a vytvorený turistický klub nazvaný menom Samuela Šikeťa, ktorý už usporiadal dva výlety do okolia. Predsedom klubu je Ján Brnák mladší, podpredsedom Milan Chylo. Kľúčovým podujatím bude  v auguste 2014 nultý ročník pochodu Pukanec - Banská Bystrica ako pripomienka výročia narodenia Samuela Šikeťa 7. 8. Program turistických podujatí je pomerne široký a budeme ho naďalej podporovať. Všetky akcie sú publikované na pukanských webových stránkach.
Ad 4. Vedenie obce prerokovalo a schválilo náš návrh na určenie chránených hrobov na starom cintoríne, podľa ktorého vybrané hroby našich významných dejateľov budú oslobodené od poplatkov a zachované pre budúce pokolenia ako pripomienka ich diela na obnove a zachovaní duchovnosti a národného povedomia. Je našou povinnosťou sa o tieto hroby starať, dôstojne ich udržiavať, aby každý, hlavne mládež, názorne videl, ako sa má občan správať k svojmu duchovnému dedičstvu. Mali by sme premýšľať aj o zriadení symbolického náhrobku - kenotafu Samuelovi Šikeťovi na novom cintoríne.
Ad 5. V súlade s naším plánom postupne zvečniť pamiatku významných činiteľov pochádzajúcich z Pukanca či tu pôsobiacich inštalovali sme 6. júla 2013 pamätnú tabuľu Karolovi Lánimu, historikovi a cirkevnému činiteľovi pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia. V tomto roku pripravujeme v auguste festival filmov režiséra Vladimíra Bahnu pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Bude treba dobre určiť rozsah akcie a jeho technické a personálne zabezpečenie. Potrebujeme znovu premyslieť spôsob dôstojného zvečnenia pamiatky významných osobností Pukanca.
Ad 6. Podarilo sa nám získať späť originály listov Samuela Šikeťa, ktoré po dohode s rodinou boli uložené do Štátneho archívu v Leviciach. Budeme pokračovať v ich publikovaní a poskytneme ich texty na požiadanie záujemcom, ktorí sa hodlajú touto témou zaoberať.
Nepodarilo sa nám rozšíriť tabuľu Samuela Šikeťa o plánovaný panel s jeho cestami po svete pre koncepčnú nevyjasnenosť z hľadiska materiálu a prevedenia ako aj pre nedostatok financií a orientáciu na mnoho iných úloh opisovaných aj v tejto správe. Aj výskum ciest a smrti Samuela Šikeťa naráža na nedostatok prostriedkov aj záujemcov o túto činnosť. Pretože ide o trvalú úlohu, oslovíme českých aj slovenských vedeckých pracovníkov, ktorí sa históriou cestovateľov profesionálne zaoberajú a poradíme sa s nimi ako ďalej pokračovať.
Podarilo sa však vypracovať komplexný rodokmeň Samuela Šikeťa s jeho predkami už od roku 1678 a s tým súvisiaci priebeh generácií, ktoré mu predchádzali až do smrti v roku 1902. Článok s tým súvisiaci aj rodokmeň je už uverejnený na našich webových stránkach a v Pukanských novinách bude tiež, ak vyjdú.
Ad 7. Investovali sme do zriadenia internetových stránok Spoločnosti, ktoré by sa mali stať tribúnou a propagátorom našej činnosti. Dodnes si ich pozrelo vyše 850 záujemcov. Propagácia našej činnosti je rovnako dôležitá ako činnosť. Spočíva predovšetkým v pohotovom publikovaní krátkych informácií o aktuálnych krokoch a práci ako aj fundamentálnych článkov z nášho výskumu podľa jednotlivých častí mapy stránok. Aktívni musia byť predovšetkým tí členovia, ktorí sú uvedení ako garanti za jednotlivé časti. Mali by sa po celý rok starať o to, aby sa aspoň raz za štvrťrok publikoval nový materiál.
Mali by sme pomôcť aj Pukanským novinám, ktoré už od novembra 2013 nevyšli. Aby bol zabezpečený prísun článkov do nich, treba konať podľa pravidla, že materiály písané pre naše webové stránky budú mať odkaz na webových stránkach obce (to sa väčšinou už dnes deje) a budú vytlačené aj v Pukanských novinách. Tak bude spokojná aj tá časť hlavne starších čitateľov, ktorí nemajú internet, ale o dianí v obci chcú byť informovaní písomnou formou. Bola by škoda, keby sme prišli o taký dôležitý zdroj informácií ako sú Pukanské noviny.
Na druhej strane vyšli ako samostatné publikácie materiály, napríklad Štamposký jarok, Červené strechy, Hašek a Pukanec, monografie o Kupčokovi, Lánim a Muchovi, ktoré boli  výsledkami výskumu aj našich členov. Bude treba urobiť výťahy z nich a zaradiť ich na naše webové stránky, ak sa tak doteraz už nestalo. Bol vytvorený aj orientačný plán Pukanca s vyznačením jeho desiatich pamätihodností.
V tejto súvislosti chce naša Spoločnosť poďakovať všetkým, ktorí sa na našej publikačnej činnosti podieľajú. Veľká vďaka patrí pani Ive Kadlečíkovej, spisovateľke a novinárke, ktorá dbá o to, aby sme sa nemuseli hanbiť za úroveň rodnej reči v našich materiáloch, lebo vieme, že čo prejde jej korektúrami, je zaručene správne po slovensky. Poďakovanie patrí aj pani Eve Foltánovej, vedúcej knižnice, za podiel na grafickej úprave a tlači uvedených publikácií. Ďakujeme aj webmajstrovi našich stránok pánu Čalovkovi za ústretovosť a trpezlivosť, ktorú má s osobami často neznalými pravidiel informačných technológií.
Na záver treba pochváliť tých členov Spoločnosti, ktorí sa významne podieľajú na všetkých obvetviach našej činnosti a neúnavne odvádzajú veľký kus práce, ktorá ich teší a napĺňa radosťou a uspokojením. Hovoríme o členoch, ale máme na mysli predovšetkým členky, ktoré s prehľadom usmerňuje Marika Gembešová, dobrá organizátorka aj administrátorka. Jej rovnocennými partnerkami sú Darinka Palkovičová, Ľudka Ponická a z Bratislavy dochádza s domovským právom Želka Zambojová. Toto kvarteto rieši všetky operatívne a koncepčné záležitosti spojené nielen s prevádzkou múzea a jeho zveľaďovaním, ale aj s ostatnými činnosťami. Podpredseda Lacko Kováčik pomáha radou aj činom a zabezpečuje aj základný výskum šikeťológie a okrem toho pripravuje zase spoločne s ostatnými výstavu na tému účasti Pukančanov vo svetových vojnách a v SNP, ktorá bude otvorená pri príležitosti tohoročných remeselníckych trhov. Zdôrazniť treba zásluhy podpredsedu spoločnosti Slavomíra Zamboja, ktorý odviedol rozhodujúci podiel práce na inštalácii a zariadení Pukanskej historickej expozície a zabezpečil jej profesionálny vzhľad. Tento úzky kruh si vedel vytvoriť širší aktív pomocníkov z radov členov aj nečlenov, s ktorými spolupracuje na plnení našich zámerov a úloh. Treba spomenúť Anku  Hruškovičovú, Janku Hercegovú, Manželov Radevovcov, Miťa a Mira Ponickovcov a ďalších, ktorým vrelo ďakujeme.
Výbor spoločnosti ďakuje všetkým za pozornosť a teší sa na ďalšiu spoluprácu pri rozvíjaní kultúrneho a spoločenského života v Pukanci.
Správa o činnosti
Spločnosti priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
za obdobie od 13. 4. 2013 do 12. 4. 2014
Schválené členskou schôdzou 12. 4. 2014

ÚvodMapa webu