Členská schôdza sa uznáša na tomto pláne práce:
Plán práce na rok 2013
Spločnosti cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
prednesený na členskej schôdzi 13.4.2013
  1. Miesto, kde je pamätná tabuľa Samuela Šikeťa umiestnená, budeme postupne doplňovať o ďalšie informačné prvky. Máme v pláne toto miesto doplniť o mapu s vyznačením ciest Samuela Šikeťa a ďalej aj o zodpovedajúci zoznam či prehľad týchto ciest.
  2. Bude pokračovať realizácia návrhu na zriadenie Múzea mestečka Pukanec v budove nachádzajúcej sa na Námestí mieru 17 zberom a výberom exponátov a účasťou členov na príprave priestorov a na navrhovaní a budovaní výstav.
  3. Bude pokračovať prieskum trasy Štampoského jarku. V spolupráci s občianskym združením Magna via a Terra banensium sa budeme snažiť realizovať plány na využitie tejto technickej pamiatky pre dnešné účely aj ako súčasť oživenia našej bohatej histórie. Spoločne oslovíme niektoré slovenské vysoké školy, aby vyslali svojich zástupcov z radov učiteľov i študentov do odbornej skupiny, ktorá bude zriadená, aby sa zaoberala prieskumom tejto trasy a dokumentovala jej prírodný a technický charakter. Pos tupne začneme budovať Štamposký jarok ako náučný chodník.
  4. Budeme propagovať aj možnosti jeho využitia pre turistiku a treking ako užitočné využitie voľného času.
  5. Členovia spoločnosti sa budú venovať publikačnej činnosti ako jednému z hlavných bodov svojej činnosti. Ponúkneme obecnému úradu našu pomoc pri zvyšovaní úrovne Pukanských novín a zabezpečíme aspoň jeden článok do každého čísla. Dáme vyhotoviť vlastné webové stránky.
  6. Pre bádateľov a záujemcov vydáme skeny, preklady a odpisy listov na elektronických nosičoch.
  7. Budem ďalej pokračovať vo vyjasňovaní okolností ciest a smrti Samuela Šikeťa podľa možností samostatne aj v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave. Postupne oslovíme slovenské vysoké školy, aby v spolupráci s nami vypísali ako témy študentských diplomových prác vedecký výskum pozostalosti po Samuelovi Šikeťovi z rôznych sociologických a historických hľadísk ako aj orientáciu na vyhľadávanie stôp po ňom v dobovej tlači.
  8. Naši zástupcovia budú pracovať v komisii, ktorá má vybrať chránené hroby našich dejateľov a významných osobností ako súčasť prípravy znovuotvorenia starého cintorína.
  9. Pri príležitosti Pukanských remeselníckych trhov v tomto roku odhalíme pamätnú tabuľu venovanú 200-ročnému jubileu narodenia Karola Lániho.

Schválené členskou schôdzou 13.4.2013 všetkými hlasmi prítomných.

ÚvodMapa webu