Správa revíznej komisie o hospodárení Občianskeho združenia
Spoločnosť cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej  histórie
za obdobie od zakladajúcej schôdze v apríli 2012

Počet členov 23

Príjmy v roku 2012:

členské príspevky 245,60 €
finančné dary 373,40 €
zbierka pri odhalení tabule SŠ 106,19 €
Spolu príjmy 725,19 €


Vecné dary v hodnote 25,26 € 

Výdavky v roku 2012:
poplatok za registráciu spoločnosti 66,00 €
2 tabule venované SŠ 260,00 €
stavebný materiál na úpravu steny 135,61 €
Spolu výdavky: 461,61 €


Príjmy do 28. 3. 2013:  členské príspevky od 13 členov    120,-   €

Celkové príjmy                      845,00 €
Celkové výdavky                   461,61 €
Finančná hotovosť                  383,58 €
Sponzorský dar Hammerbacher na materiál – rekonštrukčné práce múzea        225,- €
Úhrada za materiál na opravu budovy  múzea – OPS Pukanec                          500,- €
Zabezpečenie murárskych prác na oprave budovy múzea – MOS Obec Pukanec